LOOVISIKU TEENUSE LEPING

Loovisiku teenuse lepingu üldtingimused

Käesoleva lepingu („Leping“) on sõlminud

(1)

, registrikood , aadress („Teater“), mida esindab ; telefon , e-mail ja

(2)

MTÜ Teatriliidu Gild, registrikood 80339439, aadress Uus tn 5, Tallinn 10111, („Gild“), mida esindab juhatuse liige Guido Viik, e-post gild@teatriliit.ee, telefon 5046758, ja

(3)

, isikukood , elukoht („Loovisik“) telefon , e-mail

(koos nimetatud ka kui „Pooled” või eraldi „Pool“)

POOLED ON LEPPINUD KOKKU JÄRGNEVAS:

1.

TEENUSE SISU

1.1

Käesolevaga Teater tellib Gildilt ning Gild vahendab Loovisiku teenuseid järgnevalt:

(„Teenus“).

1.2

Teenuse täpsem kirjeldus:

1.3

Teenuse osutamisel kohalduv autori/esitaja varaliste õiguste režiim:

.

2.

TÄHTAEG

2.1

Teenuse osutamise kestus: kalendrikuud. Kui Leping on sõlmitud enne 15. kuupäeva, loetakse esimeseks arvelduskuuks antud kalendrikuu. Kui Leping sõlmitakse 15. kuupäeval või hiljem, siis sellele järgnev kalendrikuu.

3.

LEPINGU HIND JA MAKSMISE KORD

3.1

Teenuse osutamise kogumaksumus: eurot („Tasu“). Tasu ei sisalda käibemaksu, mis lisandub Tasule seaduses sätestatud juhtudel.

3.2

Lepingu sõlmimisel maksab Teater ettemaksuna summa eurot. Viimasel arvelduskuul maksab Teater lõppmaksena eurot

3.3

Tasu ülejäänud osa makstakse igakuiselt, alates esimesest arvelduskuust ja lõpetades viimase arvelduskuuga, võrdsetes osades.

4.

LEPINGU JÕUSTUMINE

4.1

Käesolev Leping jõustub allkirjastamisel ja Lepingu punktis 3.2. sätestatud ettemaksu laekumisel.

5.

MUUD TINGIMUSED

5.1

Käesoleva Lepingu lahutamatuks osaks on selle sõlmimise ajal kehtivad Loovisiku teenuse lepingu üldtingimused (Üldtingimused“).

5.2

Pooled kinnitavad, et nad on Üldtingimustega tutvunud, nendega nõus ning kohustuvad järgima Lepingu täitmisel Üldtingimuste sätteid.

KINNITAMAKS EELTOODUT on Pooled allkirjastanud käesoleva Lepingu digitaalselt